حروف انگلیسی
A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z
حروف فارسی
الف ب پ ت
ث ج چ ح
خ د ذ ر
ز س ش ص
ض ط ظ ع
غ ک گ ل
م ن و ه
ی

Visit

Visit

بازدید

این عبارت به عنوان یک مقیاس جهت سنجش آمار استفاده یک وب سایت استفاده میشود. یک بازدید به ورود یک فرد به سایت گفته میشود. بدون احتساب صفحاتی که آن فرد پیمایش نموده است.